GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
Id#NameDescription
1999.055.005.104 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: The love story of Meng Lijun (Duo Qing Meng Lijun); The Emperor of Yuan Holding Memorial Ceremony at Night (Yuan Shun Di Ye Ji Ning Xiang Er) Artists: Xin Ma Shizeng, Deng Biyun, Chen Jintang, Tan Qianhong, Ban Ri'an, Liang Cibo, Yan Qunfang, Li Qifeng, Li Renbing, Cai ? li, Liang Biaojue, Li Zongyao; Xin Ma Shizeng, Wu Junli, Nan Hong, Ban Ri'an, Guan Shanhai, Bai Longzhu
1999.055.005.105 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: The Princess in Distressn (Feng Ge En Chou Wei Liao Qing); New Story of BingRon Visiting the Prisoner (XIn Bi Rong Tan Jian); Artists: Mai Bingrong, Feng Huang Nv, Huang Qiansui, Chen Haoqiu, Liang Xingbo, Liu Yuefeng, Tan Lanqing, Shao Xinquan; He Feifan, Yu Lizhen, Liang Cibo, Chen Jintang, Liang Xingbo, Ren Bing'er
1999.055.005.106 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: The Loving Story about Horse and Bow (Bao Ma Shen Gong Bing Di Hua); The Goddess of Luo (Luo Shen) Artists: Qi Xiaoying, Li Baoying, Zhu Xiuying, Ying Lili, Xu Yingxiu, Li Baolun; Fang Yanfen, Chen Jintang, Huang Qiansui,. Liang Xingbo, Tan Qianhong, Bai Longzhu, Li Xueyou, Ying Lili
1999.055.005.107 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: A Sweet Girl's Fancies (Yu Nv Fan Xin); The story of Xuedie (Xue Die Huai Xiang Ji) Artists: He Feifan, Wu Junli, Liang Xingbo, Mai Bingrong, Feng Huang Nv, Bai Longzhu; He Feifan, Wu Junli, Chen Jintang, Li Xiangqin, Ouyang Jian, Xue Yanmei, Shao Xinquan, Lin Jintang
1999.055.005.108 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: The Every Night with Nian Nu (Ye Ye Nian Nu Jiao); Szu-ma Hsiang-ju (Sima Xiangru), Penoy Pavilion-Awaken From a Dream (Mu Dan Ting Jing Meng) Artists: He Feifan,. Deng Biyun, Liang Xingbo, Guan Haishan, Nan Hong, Bai Longzhu, Chu Qianyun, Liu Mingying, Guo Yanhong, Ou Weiquan; He Feifan, Luo Lijuan, Liang Xingbo, Mai Bingrong, Liang Cibo, Yan Yaohong, Tan Qianhong, Ren Jianhui, Bai Xuexian, Liang Xingbo, Chen Tieshan, Ying Lili
1999.055.005.109 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Young and beautiful (Hun Hua Yao Tai Ye He Hua); The Tragedy of Han Palace (Han Gong Sheng Si Hen) Artists: Fang Yanfen, Luo Jianlang, Mai Bingrong, Li Xiangqin, Ban Ri'an, Chen Cuiping, Liu Shaowen; Wu Junli, Mai Bingrong, Feng Huang Nv, Liu Kexuan, Zhang Sheng, Ceng Guoli, Bai Wenbiao
1999.055.005.110 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: The Story of Reliving (Zai Sheng Qi Yuan), Peony Pavilion (Mu Dan Ting), Bi Rong Visiting the Prisoner (Bi Rong Tan Jian); Visiting Chen Yuanyuan at Night (Ye Fang Chen Yuanyuan), Pipa is on the way ??(Pi Pa shang Lu), The Story of Finding Jade ( Shi Yu Yuan) Artists: Zhong Yunshan, Zhong Lirong, Ren Jianhui, Zhong Zhixiong, zhang Shaohua?, Li Jinchang, Huang Kunlun, ; He Shaoshan?, Zheng Guobao, ? Ju?, Hong ?nv
1999.055.005.111 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Titles: Ballad of the Eternal Remorse (Cheng Hen Ge), The Phoneix Seeks His Mate (Feng Qiu Huang), The White Hair Song (Bai Tou Yin), Tao Hua Giving the Medicine (Tao Hua Song Yao); Carrying Hong Luo on the Back in Custody (Bei Jie Hong Luo) Artists: Wang Feng, Xian Jianli, Jiang Ping, Cui Miaozhi,
1999.055.005.112 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: King Goujian (Yue Guo Gou Jian); Welcoming the Spring and Happiness (Chun Nuan Liang Xiao Xi Ying Men) Artists: Xin Ma Shizeng, Zhong Lirong, Ren Bing'er, Ying Lili, Chen Jingtang, Ban Ri'an, Liang Cibo; Xin Ma Shizeng, Chen Jintang, Wu Junli, Tan Qianhong, Luo Jiaquan, Shao Xinquan
1999.055.005.113 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: A Song of the Phonix Seeks His Mate (Yi Qu Feng Qiu Huang) Artists: He Feifan, Li Baoying, Luo Jiaquan, Shi Yanzi, Liang Suqin
1999.055.005.114 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance So is the Lord's House Guarded Like A Floodgate (Yi Ru Hou Men Shen Si Hai) ; Eighteen Arhats Defeated Roc Artists: Fen Yanfen, He Feifan, Lin Jiasheng, Tan Qianhong, Ban Ri'an, Ma Xiaoying, Cen Guoli; Xin Mazai, Yu Lizhen, Feng Huang Nv, Ouyang Jian, Su Shaotang
1999.055.005.115 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Kissing Consubine Again (Chong Wen Qie Zhu Chun); The Beauty (Jiang Shan Yi Mei Ren) Artists: Zhong Yunshan, Xian Jianli; Zhong Yunshan, Cui Miaozhi
1999.055.005.116 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: The Last Day of King Zhou and Daji (Shan He Xue Lei Mei Ren En); The Tragic Death of Lam Doi-yuk (Daiyu Hun Gui Li Hen Tian) Artists: Mai Bingrong, Li Baoying; Li Baoying
1999.055.005.117 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: The Three Trials of Yuk Tong Chun (San Shen Yu Tang Chun); The White-golden Dragon (Bai Jin Long) Artists: Zhong Yunshan, Cui Miaozhi, Mei Xing, Hu Jia, Cui Zhiqiang, He Xianghong, Ruan Xiaonong, Ban Shaopo, Chen Tieshan; Zhong Yunshan, Chen Cailan, Zhu ?, Mei Xing, Li Jin?
1999.055.005.118 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: A Scholar Becomes Rich (Hua Ran Zhuang Yuan Hong); The Story of Hsi Shih (Xi Shi Zhuan) Artists: Lin Jiasheng, Li Baoying, Ying Lili, Ban Ri'an, Xiao Zhongkun; Wen Wen, Zheng Jielian, Li Jue, He Shaoming, Guo Jianmin, Liu Lianguang, He Jianhun, Liang Huijun, Liang Jieling, Chen Dong, Ouyang De, Li Ming
1999.055.005.119 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: The Story Happened near Siang River (Xiang Jiang Hua Yue Ye); Artists: Zheng Junmian, Li Baoying, Lu Xiaoping, Mei Xing, Hong Lingnv, Lu Baiping, Deng Yuxia
1999.055.005.120 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance This tape is sequel of 119.
1999.055.005.121 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance TItle: A Sad Wedding Night (Feng Zhu Shao Can Lei Wei Gan); Giving back the Intact Jade (Yuan Bi Gui Zhao) Artists: Xin Ma Shizeng, Xin Mai Bingrong, Xin Liao Xiahuai, Cui Miaozhi, Mai Qiunong, Zeng Yunfei, Xiao Ganluo; Bai Mudan, Bai Xingfen, Bai Fengying, Lu Zhongling
1999.055.005.122 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: The Biography of Jing Ke (part one) Artists: Xin Ma Shizeng, Cui Miaozhi, Deng Weifan, Zeng Yunfei, Xiao Ganluo, Liang Shaoxin, Xin Mai Bingrong, Ma Shiju, Liang Zhijue
1999.055.005.123 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance The Biography of Jing Ke (part two)
1999.055.005.124 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title (movies): Our Very Own (Qin Qing Shen Si Hai); Brotherhood (Shou Zu Qing Shen)
1999.055.005.125 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Hsi Shih (Xi Shi) (Jin Xing Stereo); Su Siu-mui Thrice Tricks the Groom (Su Xiao Mei San Nan Xin Lang) (Mei Sheng Stereo) Artists: Liang Suqin, Liu Jinchao, Guo Shaowen, Chen Cailan, Bai Yunlong, Chen Suzhen; Shao Xinquan, Zhang Yue'er, Chen Luwei, Tan Yongqiu, Xin Ren Jianhui, Li Haiquan
1999.055.005.126 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Younger Brother Bridge (San Nian Yi Ku Er Lang Qiao); The Summer Snow (Liu Yue Xue) Artists: Zhong Yunshan, Chen Fengxian, Mei Xing, Li Baolun, Chu Qianyun, Zhong Zhixiong, Zhu Dinghe, Yuan Lixiang; Zhong Yunshan, Cui Miaozhi, Guo Shaowen, Mei Xing, Chen Tieshan, Zhu Dinghe, Zhu Shaopo
1999.055.005.127 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: The Impetuous Generals (Diao Man Yuan Shuai Mang Jiang Jun); Gragon and Phenix Celebrating the New Year Artists: Feng Huang Nv, Mai Bingrong, Huang Qiansui, Chen Haoqiu, Shao Xinquan, Tan Lanqing, Liu Yuefeng, Bai Yanhong, Liang Jiabao; Lin Jiasheng, Chen Haoqiu, Zhu Xiuying, Xiao Zhongkun, Ren Bing'er, Chen Jintang, Li Ruodai, Liang Cibo, Liang Jiabao
1999.055.005.128 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: The Love Song in the Scripture
1999.055.005.129 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: The Beauty below the Sword Is My Wife (Jian Di E Mei Shi Wo Qi); The Beauty from South Went To See the King of Han (Nan Guo Jia Ren Chao Han Di) Artists: Ruan Zhaohui, Wu Xiufang, Li Jiabao, Sai Qilin, Xin Cibo, Yin Feiyan; Ruan Zhaohui, Wu Xiufang, Li Jiabao, Xin Cibo, Yin Feiyan, Sai Qilin
1999.055.005.130 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Reisiting the Boudoir Artists: He Feifan, Cui Miaozhi, Ban Ri'an, Bai Longzhu, Wu Mulan, Li Chaohong, Yuan Lixiang, Mai Qiunong, Deng Yuxia
1999.055.005.131 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Hero Releasing Hero (Ying Xiong Zhang Shang Shi Ying Xiong) (Nan Sheng stereo); Jing Ke (mainland stereo) Artists: Zhong Zhixiong, Jiang Feng, Feng Yuling, Chu Qianyun, Ling Meng, Mei Tianzhu; Luo Pinchao, Chu Xiuyun, Ma Jinliang, Luo Jiabao, Zheng Qiwen, Wang Zhong Wang, Feng Jinghua, Shao Kunlun, Xie Tianxiong, Wang Chaoquan, Liang Guoqiang, Lin Ruiping, Wang Huilang, Yang Yanxian
1999.055.005.132 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: How I Wish to Meet You Before Marriage (Hen Bu Xiang Feng Wei Jia Shi) (mei sheng stereo), River Flows East (Yi Jiang Chun Shui Xiang Dong Liu) (nan sheng stereo); Butterfly Lovers (Liang Zhu Hen Shi) (xing yun stereo). Artists: Tian Ya, Cui Miaozhi, Mei Xing, Lu Xiaoping, Mo Jincheng, Deng Yuxia, Zhong Yunshan, Xian Jianli, Wu Mulan, Guo Shaowen, Du Guowei; Xin Ren Jianhui, Cui Miaozhi, Qian Pinting, Xin Xingbo, Mai Qinsheng, Li Er, Chen Juefen
1999.055.005.133 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: The Transient Joy of Last Ruler Li (Nan Tang Chun Meng), Yang Silang Bided Wife Farewell (Yang Silang Bie Qi); Kwai-chi Sues (Gui Zhi Gao Zhuang). Artists: Deng Biyun, Li Baoying, Mai Bingrong, Feng Huang Nv; Li Baoying, Ruan Zhaohui
1999.055.005.134 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: The Love Story about Spring Lamp and Feather Fan (Chun Deng Yu Shan Hen)(Nan Sheng Stereo), New White-golden Gragon (XIn Bai Jin Long) (Hong Yun Stereo); Madame Huarui (Hua Rui Furen) (Xing Yun Ge Ju) Artists: Li Wen?, Cui Miaozhi, Mei Xing, He Yanyan, Xiao Qiansui, Mai Qiunong, Xiao Ganluo, Lai Jiasheng, Zhang Ying, Wu Junli, Mei Xing, Mai Qiunong, Xin Shaofeng, Deng Huichan, Deng Huijuan; Xin Ren Jianhui, Xin Liang Xingbo, Li Baoying, Bai Wenli, Xin Laing Shaofeng, He Yanyan, Li Baolun
1999.055.005.135 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: A Pity Woman Met Her Former Lover Again (Fo Qian Hua Song Zhuang Yuan Gui); How San Niang Taught Her Son (San Niang Jiao Zi) Artists: Ren Jianhui, Luo Yanqing, Lin Jiasheng, Liang Cibo, Ren Bing'er, Ouyang Jian; Fang Yanfang, Lin Jiasheng, Liang Cibo, Feng Huang Nv, Huang Qiansui, Chen Pimei, Li Pengfei
1999.055.005.136 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Meeting Lady Wei in a Dream (Han Wu Di Ye Meng Wei Fu Ren) Artists: Xin Ma Shizeng, Cui Miaozhi, Xin Mai Bingrong, Zeng Yunfei, Lu Shaopin
1999.055.005.137 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Lin Chong Artists: Luo Pinchao, Chu Xiuyun, Zheng Qiwen, Luo Jiabao, Feng Jinghua, Wang Zhongwang, Ma Jinniang, Shao Kunlun, Huang Chaoquan, Shao Lianquan, Liang GUoqiang, Yang Yansheng
1999.055.005.138 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Biding Farewell to Little Sisiter (Song Mei Chong Gui Nan Ren Lei) Artists: Xian Jianli, Zhong Yunshan, Jiang Cuiyun
1999.055.005.139 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Reincarnation of Lady Hongmei (Zai Shi Hong Mei Ji) Part 1 Artists: Ren Jianhui, Bai Xuexian, Liang Xingbo, Ren Bing'er, Chen Jintang, Liang Cibo
1999.055.005.140 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Reincarnation of Lady Hongmei (Zai Shi Hong Mei Ji) Part 2
1999.055.005.141 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Lin Chong, Love and Duty (Qing Tian Xue Lei); Han Yu Mourning for Crocodile (Han Wen Gong Ji E Yu), The Phenix Flying to South (Kong Que Dong Nan Fei). Artists: Zhong Yunshan, Li Liehao, Li Yanbing; Chuan Biao'an, Li Shaofang
1999.055.005.142 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Hero and Beauty (Ying Xiong Gan Dan Mei Ren Xing), The Mad Monk by the Sea (Bi Hai Kuang Seng); Prince Returns ( San He Ming Zhu Bao Jian), Witness for the Prosection (Fu Zheng Qi Xiong). Artists: Xin Ma Shizeng, Lin Dan, Chen Jintang, Chen Haoqiu, Liang Cibo, Xin Ma Shizeng, Deng Biyun, Ouyang Jian, Ma Xiaoying; Xin Mazai, Deng Biyun, Liang Xingbo, Shao Xinquan, Hong Bo, Mai Xiansheng, Li Yanhong, Ren Jianhui, Feng Huang Nv, Xian Lijian, Mai Bingrong, Ren Bing'er, Shao Xinquan, Zhang Sheng
1999.055.005.143 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Qin Xianglian, Pan Jinlian, Saving Prince from Enemy (Bai Wan Jun Zhong Cang A Dou); The Marriage of Top Scholar (Zhuang Yuan Hong). Artists: Feng Yanfen, Chen Jintang, Ban Ri'an, Liang Cibo, Zheng Sheng, Wu Mulan, Li Yun, Huang Kunlun; Li Hui, Xiao Zhongkun, Lu Xiaoping, Li Baolun, Miao Sheng, Mai Xinsheng, Xin Ma Shizeng, Deng Biyun, Lin Jiasheng, Ban Ri'an
1999.055.005.144 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Hai Jiao Hong Lou Hen; Chasing Fish (Zhui Yu). Artists: Ren Jianhui, Cui Miaozhi; Zhong Yunshan, Chen Huiling
1999.055.005.145 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: The Love of Deity and People (Tian Ji Song Zi); Miserable Daughter-in-Law (Qi Liang Xi Fu). Artists: Luo Jianlang, Luo Yanqing, Ban Ri'an, Xu YIngxiu, Chen Luwei, Chen Haoqiu, Lin Jiayi, Ma Shuqiu, Yan Biji, Zhu Huiyi, Ning Meng; Ren Jianhui, Bai Xuexian, Liang Cibo, Li Xiangqin, Liang Suqin, Li Haiquan, Zhang Xingfei, Zheng Junmian
1999.055.005.147 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Saving the Girl (Jiu Feng Chen); She Saihua, Xia Wanchun. Artists: Lin Xiaoqun, Wen Juefei, Tan Yuzhen, Guan Guohua; Luo Pinchao, Chu Xiuyun, Luo Pinchao
1999.055.005.148 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Wild-goose Is at the Door (Hong Yan Xi Lin Men); Making A Vow before Stars at the Hall of Everlasting Life (Qi Yue Qi Ri Chang Sheng Dian). Artists: Xin Mazai, Fang Yanfang, Tan Qianhong, Su Shaotang, Shao Xinquan, Ouyang Jian, Ban Ri'an, Yan Taohong; Xin Ma Shizeng, Wu Juli, Liang Xingbo, Mai Bingrong, Liang Cibo, Ren Bing'er
1999.055.005.150 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Story of A Sing-song Girl (Hua Luo Jiang Nan Nian Si Qiao); Hamlet (Wang Zi Fu Chou Ji). Artists: Chen Jintang,Fenghuang Nv, Su Shaotang, Liang Xingbo, Liu Yuefeng, Li Xiangqin, Yu Huifen, Bai Longzhu, Li Qifeng; Xin Xiaoying, Wu Junli, Mai Bingrong, Ren Bing'er, Ouyang Jian, Yu Huifen, Shao Xinquan
1999.055.005.151 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: How San Niang Teach Her Son (San Niang Jiao Zi) Artists: Ma Shizeng, Honglv Nv
1999.055.005.152 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Wails to Pagoda (Shi Lin Ji Ta), The General and the Tyrant (Wa Mu Bao Shan He); Stove Fire (Hong Lu Huo), Merciful Heaven (You Qing Tian). Artists: Xin Ma Shizeng, Xian Jianli, Ren Bing'er, Liang Cibo, Tan Dingkun, Xin Ma Shizeng Ren Jianhui, Luo Yanqing, Liang Xingbo, Ren Bing'er, Mai Xiansheng, Wang Chaofeng, Zhang Sheng, Zhang Xingfei; Ren Jianhui, Wu Junli, Ren Bing'er, Ouyang Jian, Li ?qin, Liang Shuqing, Xiao Zhongkun, Liu Kexuan, Zhang Xingfei, Zhang Sheng Xie Xian, Jiang Xue
1999.055.005.153 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Meng Lijun, The Beauty's Grave (Xiang Luo Zhong); The War Between Chu and Han (Chu Han Zheng), Wife in the Morning, Sister-in-Law at NIght ( Chen Qi Mu Sao). Artists: Cui Miaozhi, Xin Ren Jianhui, Tian Ya, Xin Bai Xuexian, Zheng Peiling, Li Jinchang, Mai Xu, Mai Yan'er, Zhao Zibiao, Wang Jinfen Li Baoying, Li Xiangqin, Xin Liang Xingbo, Mai Bingrong, Mo Jincheng, Xin Ren Jianbo, Li Baolun, Wu Kang, Pan Xian, Tan Yawen, Mai Xu, He Yanling, Wu Mian; Liang Shaoping, Li Baoying, Luo Tangsheng, Tan Yongqiu, Lu Liqing, Xiao Ganluo,n Wen Quan Wu Junli, Xin Ren Jianhui, Lin Jiasheng, Xiao Ganluo, He Yanling, Chen Haitao
1999.055.005.154 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Tonight the Moon Is Full (Chong Jian Yue Tuan Yuan), The Matchmaker (Hong Niang); The Dragon Lady (Long Nv San Niang), Prostituting to Raise the Orphan ( Mai Rou Yang Gu Er). Artists: Fang Yanfen, Luo Jianlang, Ban Ri'an, Su Shaotang, Chen Haoqiu, Ma Xiaoying, Huang Ailan, Chen Manhong, Huang Bijia, Fang Yanfen, Luo Jianllang, Luo Yanqing, Ban Ri'an, Liu Kexuan, Lin Jintang; Li Jue, Wen Wen, Mei Zhi, Guo Jiancheng, Ouyang De, Ban Hua, Wen Jing, Fang Yanfen, Luo Jianlang, Feng Huang Nv, Liu Kexuan, Lin Jiasheng, Ma Xiaoying
1999.055.005.155 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Tang Bo Mao Jian Qiu Xiang; Singing for A Living at River Bank (Jiang Pan Mai Ge Sheng). Artists: Zheng Junmian, Zheng Guobao; Jiang Cuiyun, Li Yanpin
1999.055.005.156 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Fantastic Dancing with Fan (Ge Shan Wu Shan), The Tomb of Beauty (Li Zhong Mai Xiang), The Bank of Xunyang River (Xun Yang Jiang Pan), Revisiting the Boudoir (QIng Seng Tou Dao Xiao Xiang Guan). Artists: Chen Hui?, Zhang Baoqiang, He Nufan, Chen Hui?, Liang Shun
1999.055.005.157 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: An Immortal Refuses Love (Han Xiang Zi Xue Ye Guo Qing Guan), Colorful Phenix Celebrating Spring (Cai Feng Xi Ying Chun); House of Traps (Qi Xia Wu Yi Ye Tan Chong Xiao Lou), Only Fools Fall in Love (Dai Lao Bai Shou). Artists: He Feifan, Deng Biyun, Liang Cibo, Ma Xiaoying, Huang Jinai, Ouyang Jian, Fang Yanfen, Ren Jianhui, Deng ?chen, Ren BIng'er, Zhang Xingfei, Shao Xinquan, Chen Haoqiu, Xiao Zhongkun, Ma Xiaoying; Guan Deying, Wu Junli, Luo Jianlang, Hu Feng, Lin JIao, Xu YIngxiu, Zhang Zhisun, LIang Xingbo, Luo Yanqing, Ouyang Jian, Chen Luhua?, Lv Qin(?),
1999.055.005.158 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title (Tai Shan Wooden Fish): Sang Yuan Shi Qi, Dong Lan Fan Cun, Mother Teaches Daughter (Ma Jiao Nv), Shi Ba Xiang Song.
1999.055.005.159 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Xiao Xiang Qin Yuan, Lovesickness (Xiang Si Hen), Looking for the Treasure Box in Moon Palace (Yue Gong Xun Bao He); Regreting to Love Playboy (Cuo Ai Bo Qing Lang), Wangjiang Pavilion (Wang Jiang Ting). Artists: Lv Hong, Hong Xian Nv, Liang ?xiang; Mei Fen, Zheng Qiwen, Chen Xiaofeng
1999.055.005.160 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: The Handsome Groom and His Double (Zhen Jia Qiao Lang Jun) Artists: Zheng Junmian, Ren Bing'er, Zhang Yue'er Lu Shaopin, Zhong Zhixiong
1999.055.005.161 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Last Emperor of Chen Paying Homage to His Two Concubines (Chen Hou Zhu Ye Ji Shuang Fei) Artists: Xin Ma Shizeng, Cui Miaozhi, Chen Jintang, Zheng Guobao, Zeng Yunfei, Xiao Ganluo, Xin Mai Bingrong
1999.055.005.162 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Old Friend Comes to the Alley (Yan Zhi Xiang Kou Gu Ren Lai) Artists: Ren Jianhui, Xian Jianli, Ren Bing'er, Zeng Yunfei, Xiao Ganluo, Xin Bingrong
1999.055.005.163 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: The Love Song in the Scripture (Yan Qu Fan Jing) (Part I) Artists: He Feifan, Cui Miaozhi, Mai Qiunong, Zeng Yunfei, Xiao Ganluo
1999.055.005.164 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Reviving Plum Blossoms Laughing at Spring Wind (Mei Kai Er Du Xiao Chun Feng); I Love You Rose (Mei Gui Wo Ai Ni) (Modern Song). Artists: Feng Yuling, Huang Yiming, Su Xibao(Bing Bing); Bai Ying, Mei Xing, Zheng Junmian
1999.055.005.165 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: The Love Story in the Scripture (Yan Qu Fan Jing) (Part II)
1999.055.005.166 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: After Saving Princess (Jin Zhi Yu Ye Man Hua Tang) Artists: Deng Biyun, Wu Junli, Liang Suqin, Tan Qianhong, Xu Qingwen, Wang Jianming, Li Bifei, Yan Taohong
1999.055.005.167 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Overload of Western Chu (Gai Shi Da Ying Xiong Chu Ba Wang) Artists: Mai Bingrong, Luo Yanqing, Chen Jintang, Ren Bing'er, Liang Jiabao, Xin Haiquan
1999.055.005.168 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: The Jade Palm-leaf Fan (Yu Kui Bao Shan); Lun Wenxu Artists: Luo Li?, He ??, Bai Dazhu, Wu Mulan, Liu Shaowen; Zhong Yunshan, Li Hui, Feng ?feng, Li Jinchang, Zhu Li, Fu ?an
1999.055.005.169 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: The Moon Lady (Cheng'e Ben Yue); Friend (Dao You) Artists: Mai Bingrong, Feng Huang Nv, Liang Xingbo, Liang Cibo, Guan Haishan, Chen Haoqiu; Zhang Yue'er, Nan Hong, Liu Shanchu, Liang Binghui, Li Huilin, Zhang Baoqiang, Jiang ZIhong, Chen Pimei, Pan Xiaoyuan, Huang Deguang, You Shengpu, Chen Manhong
1999.055.005.170 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Beating the Princess (Da Jin Zhi); Visiting Emperor's Sister Three Times (San Kan Yu Mei) Artists: Li Baoying, Ruan Zhaohui; Ruan Zhaohui, Li Baoying
1999.055.005.171 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Qian Tang Su Xiaoxiao (Part I) Artists: Ren Jianhui, Yu Lizhen, Zheng Guobao, Xin Bingrong, Zeng Yunfei, Xiao Ganluo, Li Ruodai
1999.055.005.172 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Qian Tang Su Xiaoxiao (Part II)
1999.055.005.173 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Sima Xiangru Artists: Ran Jianhui, Yu Lizhen, Zheng Guobao, Zeng Yunfei, Xin Bingrong
1999.055.005.174 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Golden Dragon and Silver Phenix Celebrating Coming Spring (Jin Long Yin Feng Ying Xin Sui), Beating Drum to Urge Army (Ji Gu Cui Jun), The Story of Dragon and Phenix (Long Feng En Chou); Lin Chong Artists: Feng Huang Nv; Lin Jiasheng, Li Baoying, Ren Bing'er, Sai Qilin
1999.055.005.175 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Setting Fire on the Capital of Yan Artists: Li Liehao, Wu Mulan, Jiang Feng, Zhang Sheng, Zhao Mei'e, Li Cuixia, Bai Xingfen, Huang Kunlun, Zhou Zhigang, He Wen, Mei Laoteng, He Shaoshan, Huang Hansheng
1999.055.005.176 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Jingke Artists: Luo Pinchao, Chu Xiuyun, Ma Jinliang, Luo Jiabao, Zheng Qiwen, Wang Zhongwang, Feng Jinghua, Shao Kunlun, Xie Tianxiong, Wang Chaoquan, Liang Guoqiang, Lin Ruiping
1999.055.005.177 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Contention for the Seal (Long Feng Zheng Gua Shuai); Cactus (Xian Ren Zhang) (It is a humorous story, not opera) Artists: Lin Jiasheng, Chen Haoqiu, Li Qifeng, Ren Bing'er, Liang Cibo, Tan Dingkun, Zhu Shaopo
1999.055.005.178 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Xiu Hua Ci Girls Scattering Flowers from Heaven. (Tian Nv San Hua) Artists: Liang Biyu; Jin Shan Nv
1999.055.005.179 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: The Story about Sword (Bao Jian Nan Fen Bi Yu Yuan); Swallows Returning (Yan Gui Lai), Selecting Son-in-law (Xuan Nv Xu) Artists: Li Baoying, Deng Biyun, Li Duoqin(?), Liang Xingbo, Liu Jianfeng, Zhang Xingfei; Xin Ma Shizeng, Chen Jintang, Wu Junli, Shao XInquan, Luo Jiaquan, Tan Qianhong Bai Jurong, Shao Kunlun, Wang Zhongwang,Ma Jinniang
1999.055.005.180 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: The Revenge of the Hero (Ying Xiong Bi Xue Xi Qing Chou) Artists: Liang Cibo, Mai Bingrong, Huang Gan?, Liu Mingying, Tan Qianhong, Fenghuang Nv, Liang Xingbo, He ?fan
1999.055.005.181 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Golden Phenix Celebrating Spring (Jin Feng Ying Chun) Artists: Xin Ma Shizeng, Deng Biyun, Chen Jingtang, Nan Hong
1999.055.005.182 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Butterfly Lovers (Liang Shan Bo Yu Zhu Ying Tai), The Love Story of the Emperor of Tang (Tang Gong Hen Shi); Lun Wenxu, The Jade Palm-leaf Fan (Yu Kui Bao Shan) Artists: Zhong Yunshan, Li Hui, Li Jingchang, Zhu Li, Fu ?an Feng Yuling, Li Jingchang, Zhong Yunshan, Liang Jinguo, Lu Liqing; Zhong Yunshan, Li Hui, Feng Jing?, Zhu Li, Li Jingchang, Fu Biao'an, Luo Lijuan, He Hongluo(?), Bai Longzhu, Wu Mulan. Liu Shaowen
1999.055.005.183 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: The Mad Monk by the Sea (Bi Hai Kuang Seng); The Tomb of Brotherhood (Zi Mei Bei). Artists: Jin Fan, Cui Miaozhi, Mei Xing, Lu Xiaoping, Xiao Ganluo, ? Miaoyuan; Zhong Yunshan, Cui Miaozhi, Deng Bihong, Mei Xing, Li Jinfan, Chen Tieshan
1999.055.005.184 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Sleeping on Brushwood and Tasting Gall (Wo Xin Chang Dan); Lady Wenji's Return to China (Wenji Gui Han) Artists: Xin Ma Shizeng, Zheng Guobao, Mai Qiunong, Xiao Qiansui, Zeng Yunfei, Xin Mai Bingrong; Xian Jianli, Mai Bingrong, Mo Peiwen, Zhu Shaopo
1999.055.005.185 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Zhuang Tai Hui; The Poem on A Red Leaf (Hong Ye Ti Shi) Artists: Ren Jianhui, Li Baoying; Li Baoying, Lin Jiasheng
1999.055.005.186 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Emperor Zhengde Fallis in Love in (Dengde Huang Qing Zui Yixiang Yuan); Love Story in Sun Moon Lake (Riyue Tan Zhi Lian) Artists: Ren Jianhui, Luo Yanqing, Liang Xingbo, Tan Qianhong, Zheng Junmian, Ren Jianhui, Luo Yanqing, Ning Meng; Huang He, Lin Cui, Ding Ying, Wang Shen, Liu Enjia, Li Xiangling
1999.055.005.187 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Luo Xia Gu Wu; Visiting Qingwen (Fang Qing Wen), Qinqiong Selling Horse (Qin Qiong Mai Ma). Artists: Lin Jiasheng, Li Baoying; Lu Lijun, Jiang Qimei Wen Qiansui
1999.055.005.188 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: The Spy Who Loves Me (Bai Hua Ting Zeng Bie); The Love Story in the Fantasyland (Jing Hua Yuan), The Clothes for Marriage (Ye Song Han Yi) Artists: He Feifan, Wu Junli, Zeng Yunfei, Xin Bingrong; Ren Jianhui, Wu Junli Wang Feng, Jinshan Nv
1999.055.005.189 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Happy Accuser (Huan Xi Yuan Jia), Song Jiang Kills Yan Xijiao (Song Jiang Nu Sha Yan Poxi); A Sword of Loyalty (Yi Ba Cun Zhong Jian), Great Couple (Jie Fa En Qing Shen Si Hai) Artists: Mai Bingrong, Feng Huang Nv, Xin Mazai, Zheng Guobao; Xin Mazai, Zheng GUobao,Zeng Yunfei, Xin??, Mai Bingrong, Feng Huang Nv
1999.055.005.190 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Lady Zhen (Luo Shen), Two Immortals of the Pavilion of the Moon ( Shuang Xing Bai Yue Ting); The Chancellor of Six Kingdoms (Liu Guo Da Feng Xiang), Dream of the Red Chamber (Hong Lou Jin Jing Meng). Artists: Zhong Zhixiong, Cui Miaozhi, Lu Xiaoping, Mei Xing, Wang Ping, Li Baolun, Miao Sheng He Feifan, Chen Fengxian, Chen Haoqiu, Mei Xing, Jian Xiongjia, Zhu Shaopo, Bai Longzhu, Chen Tieshan; Zhong Yunshan, Wu Junli, Ren Bing'er, Liang Biyu, Zeng Yunfei, Yuan Lixiang, He Boguang, Bai Xingfen, Zhang Jiuling, Cai Shaohua, Zhu Shaopo, Xiang Qi?
1999.055.005.191 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Purple Hairpin and Red Tears (Zi Chai Hong Lei), Hearts Are Linked (Ling Xi Yi Dian Tong); Mourn for the Storm-beaten Plum (Kuang Feng Bao Yu Diao Han Mei), Spending the Rest of Night in Storm (Lei Yu Du Can Xiao). Artists: Wu Junli, Cui Miaozhi; Xin Ma Shizeng, Cui Miaozhi
1999.055.005.192 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Back to Han (Qi Chu Gui Han), Overload of West Chu (Chu Ba Wang), Farewell to My Lady (Ye Song Jing Niang); Wen Tianxiang, White Gate Tower (Bai Men Lou), Diqing Artists: No artists, Jiang Feng, Su Ying'er, He Shaoshan, Qiu ?, Xin Lixia, Li Cuixia, Xian Lijian, Cai Difan, Su Ying'er; Zhang Yue'er, Huang Jin'ai, Tan Yongxin, Ou Weiquan, Furong Li, Shao Xinquan, Jiang Feng, Zhang Xiaoping, Li Baolun, Guan Quanhui, Li Cuixia, Zheng Guobao
1999.055.005.193 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: The Reunion (Lei Pi Guang Dong Shun Mu Qiao), New Story of Yu Xuanji (Huo Wang Fan Gong Shi Si Nian); Sanniang Draws Water (Sanniang Ji Shui), The Story of Lee Sin (Li Xian Zhuan). Artists: Wang Ping, Cui Miaozhi, Chen Cailan, Mei Xing, Chen Fei, Zhong Zhixiong, Zhang Xingfei, Zhu Shaobo Zhong Yunshan, Chen Jintang, Cui Miaozhi, Mei Xing; Xian Jianli, Guo Shaowen, Li Yanping, Li Jinchang, Liang Jianfeng, Mo Shecheng, Chu Qianyun, Liang Shiwu Zhong Yunshan, Xian Jianli, Mei Xing, Bai Longzhu, Xin Bingrong, Wu Mulan, Zhu Shaopo, Li Jinfan
1999.055.005.194 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: The Unrequited Love of A Girl (Yu Nv You Xin Kong Jie Pei) Artists: Mai Bingrong, Feng Huang Nv, Tan Lanqing, Ren Bing'er, Sai Qilin, Li Qifeng, Xiao Juhong, Mai Xiansheng, Liang Fengyi
1999.055.005.195 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Boudoir Repining (Qiong Lou Feng Yuan) Artists: Xin Ma Shizeng, Deng Biyun, Chen Jintang, Shao Xinquan
1999.055.005.196 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: The Story of Beauty (Qing Guo Qing Cheng Bi Xue Hua); Harmony Sisters-in-law (Gu Sao Qi Yuan Chuan Jia Hua) Artists: Yu Jia, Nan Hong, Liang Xingbo, Liang Cibo, Guan Haishan, Li Shaoqin, Liang Jiabao, Xiao Juhong, Lu Zhongling; Yu Jia, Nan Hong, Liang Xingbo, Li Xiangqin, Guan Haishan, Liang Jiabao, Xiaojuhong, Li Jingjun, Lu Zhongling, Xiao Liping
1999.055.005.197 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Death of a Loyal Warrior (Bi Xue Xie Chun Qiu); Wang Kui and Gui Ying (Wang Kui Yu Gui Ying). Artists: Lin Jiasheng, Wu Junli, Zhu Shaopo; Mai Bingrong, Li Baoying
1999.055.005.198 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Phenix Hairpin (Chai Tou Feng) Artists: Ren Jianhui, Li Baoying, Jiang Cuiyun
1999.055.005.199 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Merciless Sword under Merciful Heaven (Wu Qing Bao Jian You Qing Tian), The Story of Liu Yi: Farewell in Dong Ting Lake (Liu Yi Zhuan Zhi Dong Ting Shi Song) Artists: Lin Jiasheng, Li Baoying; Long Jianxiao, Mei Xueshi
1999.055.005.200 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Princess Go to the Fishing Boat (Tai Zi Xia Yu Zhou); Playing a Joke on Dukes (Feng Huo Xi Zhu Hou).
1999.055.005.201 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Beating the Princess (Zui Da Jin Zhi) Artists: Zhong Zhixiong, Yan Qunfang, Li Baolun, Jin Shan Nv, Tan Dingkun, Zhou Li'er, Yi Kunlin, Bai Jieming, Li Guifang, Jin Shan Hong, Luo Yanfen
1999.055.005.202 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: The Peacock Fly to the Southeast (Kong Que Dong Nan Fei); Lovesickness (Xiang Si Hen), Looking for Treature Box in Moon Palace (Yue Gong Xun Bao He). Artists: Li Shaofen; Hong Xian Nv, Liang Huixiang(?)
1999.055.005.203 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Honey-trap (Mei Ren Ji); Apprehending Danger in Every Sound (Cao Mu Jie Bing). Artists: Xin Mai Bingrong, Mei Qingli, Lu Zhongling, Wu Shangying, Bai Yanzi, Li Bailun, Ming Juyang, Hu Jialuo; Xin Mai Bingrong, Wu Mulan, Zeng Yunfei, Li Baolun
1999.055.005.204 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Lotus Lantern (Bao Lian Deng); Colorful Phenix Celebrating the Spring (Cai Feng Ying Chun), The Sound of Drums Shaking the World (Ji Gu Zheng Shan Chuan) Artists: Bai Jurong, Tan Yuqi, Liang ?yu, Chen Shancha, Liang Shaosheng, Bai ?hong; Zhong Yunshan, Li Baoying, Zeng Yunfei, Deng Bihong
1999.055.005.205 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Red Cherries and a Broken Heart (Hong Le Ying Tao Sui Le Xin); How Meng Zi's Mother Taught Him (Meng Mu Duan Ji Jiao Zi) Artists: Jiang Ping, Zhong Zhixiong, Chu Qianyun, Feng Yuling, Xin Xiahuai, Ning Mneg; Jiang Ping, Wu Mulan, Luo Yanyun, Xiao Lihong, Li Jinchang, Hu Jialuo, Ning Meng, Zhu Dinghe, Xiao Danfeng
1999.055.005.206 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Happiness Is at Door (Qian Hong Wan Zi Xi Lin Men) Artists: Deng Biyun, Li Baoying, Liang Suqin, Zhu Xiuying, Xu Qingqing, Li Wanxia, Gu Qingfeng
1999.055.005.207 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Jade Horse Flirting with Golden Phenix (Yu Ma Tiao Qing Jin Feng Huang) Artists: Xin Ma Shizeng, Feng Huang Nv, Huang Qiansui, Tan Lanqing, Liu Yuefeng, Liang Shaoxin, Zheng Xingfei
1999.055.005.208 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Emperor Qianlong Visits Jiangnan Area (Qian Long Huang Xia Jiang Nan); Oil Selling Man Wins the Beauty (Mai You Lang De Mei) (?)
1999.055.005.209 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: A Sad Wedding Night (Feng Zhu Shao Can Lei Wei Gan) (Part I) Artists: Xin Ma Shizeng, Xin Mai Bingrong, Cui Miaozhi, Mai Qiunong, Zeng Yunfei, Xiao Ganluo, Xin Liao Xiaohuai
1999.055.005.210 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Han Wengon Mourning for the Corcodile (Han Wen Gong Ji E Yu); Wu Song Kills the Tiger (Wu Song Da Hu). Artists: Chuan Biao'an Jiang Feng, Wu Mulan
1999.055.005.211 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: The Birth of Avalokitesvara (Guan Yin Chu Shi); Avalotesvara Understanding the Meaning of Nature (Guan Yin De Dao).
1999.055.005.212 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Lu Wenlong Artists: Xin Ma shizeng, Feng Huang NV, Su Shaotang, Liang Xingbo, Ren Bing'er, Liang Cibo
1999.055.005.213 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: The Country and A Beauty (Ban Bi Jiang Shan Yi Mei Ren); The Snow in June (Liu Yue Xue). Artists: Ren Jianhui, Nan Hong, Li Fengsheng, Ren Bing'er, Liu Kexuan, Liang Cibo, Shao Xinquan, Jia Zuifeng, Zhang Xingfei; Fang Yanfen, Ren Jianhui, Ban Ri'an, Liu Kexuan, Tao Sangu, Feng Xiaoying, ?Taohong
1999.055.005.214 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Jiu Tian Xuan Nv; The Floral Princess (Di Nv Hua) Artists: Ren Jianhui, Bai Xuexian, Liang Xingbo, Su Shaotang, Liang Suqin, Liang Cibo, Bai Longzhu; Ren Jianhui, Bai Xuexian, Liang Cibo, Liang Xingbo, Su Shaotang, Ren Bing'er
1999.055.005.215 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: The Princess in Distress (Feng Ge En Chou Wei Liao Qing) Artists: Mai Bingrong, Feng Huang Nv, Tan Lanqing, Ren Bing'er, Li Qifeng, Sai Qilin
1999.055.005.216 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: A Great Prospect (Qian Cheng Wan Li); Chasing Han Xin in the Moonshin (Yue Xia Zhui Han Xin). Artists: Mai Bingrong, Lin Jiasheng, Feng Huang Nv, Tan Lanqing, Chen Haoqiu, Yan Qunfang, Bai Longzhu; Xin Ma Shizeng, Deng Biyun, Liang Xingbo, Liang Cibo, Nan Hong, Su Shaotang, Hu Jianying, Yan Qunfang, Ou Weiquan, Ye Yongxia, Li Zongyao
1999.055.005.217 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Two Immortals of the Pavilion of the Moon (Shuang Xian Bai Yue Ting); A Great Prospect (Qian Cheng Wan Li). Artists: He Feifan, Wu Junli, Feng Huang Nv, Liang Xingbo, Mai Bingrong, Bai Longzhu; Mai Bingrong, Lin Jiasheng, Feng Huang Nv, Tan Lanqing, Chen Haoqiu, Yan Qunfang, Bai Longzhu
1999.055.005.218 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Golden Hairpin and Good Marriage (Jin Chai Long Feng Pei); A Story Start with Painting (Dan Qing Pei) Artists: Xin Ma Shizeng, Deng Biyun, Ren Bing'er, Chen Jintang, Ban Ri'an, Ma Shiju, Liang Cibo; Xin Ma Shizeng, Chen Jintang, Wu Junli, Feng Huang Nv, Liang Xingbo, Shao Xinquan
1999.055.005.219 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Cao Zhi Meets Lady Zhen in the Dream (Cao Zi Jian Meng Hui Luo Shen); The Phenix's Escape (Da Po Yu Long Fei Cai Feng). Artists: He Feifan, Wu Junli, Ouyang Jian, Zhang Xingfei, Su Shaotang, Ren Bing'er Xin Ma Shizeng, Deng Biyun, Liang Xingbo, Su Shaotang, Nan Hong, Liang Cibo, Bai Longzhu
1999.055.005.220 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Three Days' Kindness and Twenty Years' Depression (San Xi En Qing Nian Zai Chou); The Tragedy of Pingji (Feng Yu Qi Pingji). Artists: Lin Jiasheng, Chen Haoqiu, Li Qifeng, Ren Bing'er, Liang Cibo, Tan Dingkun He Feifan, Li Baoying, Liang Suqin, Luo Jiaquan, Shi Yanzi, Zhang Xingfei, Hong Zi Hong, You Shengpu
1999.055.005.221 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: The Tragedy of Pingji (Feng Yu Qi Pingji) Artists: He Feifan, Li Baoying, Shi Yanzi, Ying Lili, Guan Haishan, Bai Longzhu
1999.055.005.222 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Falling in Love with the Girl in Han Palace (Chi Xin Qiao Duo Han Gong Hua) Artists: Deng Biyun, Wu Junli, Zhu Xiuying, Ying Lili
1999.055.005.223 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Switch-Over (Zhen Jia Qiao Lang Jun) Artists: Deng Biyun, Su Shaotang, Wu Junli, Ying Lili, Liang Suqin, Xu Qingwen
1999.055.005.224 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: The Unrequited Love of A Girl (Yu Nv You Xin Kong Jie Pei) Artists: Mai Bingrong, Feng Huang Nv, Tan Lanqing, Ren Bing'er, Sai Qilin, Li Qifeng, Xiao Juhong, Mai Xiansheng, Liang Fengyi
1999.055.005.225 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Butterfly and Red Pear ( Die Ying Hong Li Ji); Rich Peony (Fu Gui Mu Dan Hua). Artists: Ren Jianhui, Bai Xuexian, Liang Xingbo, Liang Cibo, Su Shaotang, Ren Bing'er Xin Ma Shizeng, Fang Yanfen, Chen Jinrong, Tan Qianhong, Ban Ri'an, Bai Longzhu, Ou Jiasheng
1999.055.005.226 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Setting Fire on Yan City (Huo Shao Yan Wang Cheng) Artists:\ Li Liehao, Wu Mulan, Wang Feng, Zhang Sheng, Zhao Mei'e, Li Cuixia, Bai Xingfen, Huang Kunlun, Zhou Zhishan, He Wen, Mei Laoteng, He Shaoshan, Huang Hansheng
1999.055.005.227 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Inventory of Heroes in Three Kindom Period (San Guo Ying Xiong Lu); Poetic Genius (Ba Cai Zi Hua Jian) Artists: Li Cuixia, Ye Menghen, Miao Sheng, Lu Liqing, Pan Shaotao, Feng Jinghua, Guo Shaowen Xian Ganchi, Lu Liqing, Feng Yuling, Li Fengpin
1999.055.005.228 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Su Xiaoxiao Artists: Ren Jianhui, Yu Lizeng, Zheng Guobao, Xin Bingrong, Zeng Yunfei, Xiao Ganluo, Li Ruodai, Zhu Shaopo
1999.055.005.229 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Falling in Love with the Girl in Han Palace (Chi Xin Qiao Duo Han Gong Hua) Artists: Deng Biyun, Wu Junli, Zhu Xiuying, Ying Lili
1999.055.005.230 Tape, Magnetic Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Flying Dragon and Dancing Phenix Celebrating New Year (Long Fei Feng Wu Xi Ying Chun) Romance by the Peach Blossom Lake (Tao Hua Hu Pan Feng Qiu Huang); Artists: Lin Jiasheng, Chen Haoqiu, Zhu Xiuying, Xiao Zhongkun, Liang Cibo, Ren Bing'er, Chen Jintang, Li Ruodai, Liang Jiabao; Mai Bingrong, Feng Huang Nv, Huang Qiansui, Tan Lanqing, Liu Yuefeng, Lin Yan, Zhang Xingfei, Hua Jialuo, Liang Fengyi
1999.055.007 Bag, Medicine Brown leather (posssibly paper) bag with double top handles. The outside of the bag is rough surfaced. The bag is indented on the sides and has a zipper on the top. Inside is brown checked cloth lining with a side pocket. The bottom has four round metal feet. The leather is wearing off on the edges of the bag. The bag was used for Chinese medicine pratice.
1999.055.008 Machine, Check Writer Cylindrical black machine. The black half cylinder has a number scale on the top with a movable pointer. Attached to the right side is a fold down silver metal table to place the check. At the bottom is a handle to crank the check through. At this end under glass is a sign: THE PROTECTOGRAPH CHECK WRITER, manufactured by TODD PROTECTOGRAPH CO. Patent notice on bottom. Rochester New York."
1999.055.009 A Tin Rectangular tin canister for Coconut Waffers The box is mostly red with yellow lettering and illustrations of coconuts and waffers. The writing is in English and Chinese. Manufactured by Boston Confectionary, Hong Kong.
1999.055.009 B Tin Rectangular canister with lid for Garden Co. Cream Crackers Colored green with green and white lettering with an illustration of crackers and fields of wheat. Made in Hong Kong
1999.055.009 C Tin Rectangular lidded tin of Milk Chocolate Almond Red colored box wirh white and gold lettering and illustrations of almonds some covered with chocolate and split open. The lid is hinged. Packed in Peking, People's Republic of China.
1999.055.009 D Tin Rectangular tin for Malkist Crackers Green tin with oval blue area with title in colored letters and grain motif, Photos of crackers in the background. Made by the Garden Co. Hong Kong
1999.055.009 E Tin Rectangular tin with lid for Golden Crown Egg rolls Green tin with color peacock and lettering in English and Chinese.
1999.055.009 F Tin Rectangular canister of Chinese style cookies Pop Pan Red tin with color photograph on the top of the cookies with other food. Title on the sides with white chef logo. Made in Hong Kong.
1999.055.009 G-K Canister, Tape Bluish round metal canisters for holding film or tape reels. Imprinted on the front is "Olson Radio Warehouse"
1999.055.009 L-N Tape, Splicing Paper backed packages with plastic vessel with a metal splicing tape dispenser inside. Scotch brand with plaid design along the side and the brand name in red. the price is 39 cents.
1999.055.014 Amplifier, Audio Dynamic Sterophonic Dual Channel High Fidelity Amplifier Solid black metal case amplifier. The front panel is gold with four plastic knobs. It has tube transistors.
1999.055.015 Recorder, Tape Portable Wollensak Tape Recorder Silver metal case with white hinged lid. Tape counter, speed play, record, stop, volume, tone controls. Carrying handle at one end.
1999.055.016 Recorder, Tape OKI reel to reel portable tape recorder. Portable tape recorder. It is made of black cloth covered wooden housing for the speakers and the recorder. The speakers are hinged to each side of the unit and are removable.
1999.055.017 Speaker Three Electronic Speakers A: 14 x 10.5 x 1.5", Wood frame with a single Jensen loudspeaker. Frame made Argos. SHELF 25B B: 7 x 11 x 11", Wood framed angled speaker. Contains a single Oxford loudspeaker. SHELF 25B C: 26 x 20 x 5", Voice of music Accessory Speaker Enclosure Model 62-2. SHELF 24D
1999.055.018 Projector, Slide Sawyers View-Master Projector Gray - Green plastic housing which holds the lens, bulb and imaging changer. Electric cord on the back.
1999.055.019 Recorder, Tape Apolec 4 Transistor RA-11 Tape Recorder Battery operated 3" reel tape machine.
1999.055.020 Intercom Realistic FM Wireless Intercom System in the original box. Two of three stations are in the box. I piece of styrofoam packaging. Original manual included.
1999.055.021 Recorder, Tape Standard solid state SR-T115 Cassette Tape Recoder
1999.055.022 Recorder, Tape Sharp RD-600 Cassette Tape Recorder made of black plastic
1999.055.023 Tape Eraser Audiotex Taperaser Bulk Tape Demagnetizer metal block with adjustable reel holder, electric cord. In original cardboard box.
1999.055.024 Tape Eraser Olson Hand Type Tape Eraser metal cylindar with handle, electric cord. In cardboard box.
1999.055.025 Recorder, Tape Wbster Electric Reel to Reel Tape Recorder Face plate and back supports with no external housing.
1999.055.026 Recorder, Tape Wollensak 3 M Reel to Reel Tape Recorder. Solid wood housing with plastic cover. Cover is separate and does not fit the unit.
1999.055.027 Recorder, Tape Viking of Minneapolis "77" Reel to Reel Tape recorder
1999.055.028 Phonograph Juliette Automatic Changer Phonograph Black and silver turntable with a separate plastic cover.
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 Next