Chinese Opera Recordings

Legend of the White Snake (Bai She Zhuan)

The Story of A Chaste Woman (Qing Guan Zhan Jie Fu)

Di Qing Ye Chuang San Guan ( Di Qing Rushing Through Three Passes in One Night)
1999_055_005_001a-00

Di Hua Luo Wei Feng Jun(The Flowers Are All Gone But You Are Still Not Back)
1999_055_005_003a-00

Divorce the Wife Right After the Wedding
1999_055_005_023a-00

Li Wo Yi Xiao Jiu Chong Yuan(The Deep Injustice Caused by the Woman Who Smiles With a Dimple)
1999_055_005_025a-00

Jin Lan Yi(Sworn Brothers)
1999_055_005_026a-00

Jiu Tian Xuan Nu
1999_055_005_027a-00

Liang Zhu Ye Hua (Butterfly Lovers-Conversing at Night)
1999_055_005_028a-00

Peach Blossom Fan
1999_055_005_047a-00

The Love Afterlife (Jin Xin Opera)
1999_055_005_053a-00

The Legends of the White Snake (Nan Sheng opera)
1999_055_005_060a-00

Lying on the Woodpile and Testing his Courage (Hong Yun Opera)
1999_055_005_062a-00

A Red Branch Gives Off Dense Fragrance (Yi Zhi Hongyan lu Ningxiang, Tian Er Opera)
1999_055_005_063a-00

The Story of Sima Sheung-yu (Sima Xiangru); Going across the Mountain of Flames.
1999_055_005_073a-00

Giving the Sword in the Baihua Pavilion (Bai Hua Ting Zeng Jian)
1999_055_005_083a-00

Legend of the White Snake (Bai She Zhuan)
1999_055_005_085a-00

The Every Night with Nian Nu (Ye Ye Nian Nu Jiao)
1999_055_005_108a-00

How I Wish to Meet You Before Marriage (Hen Bu Xiang Feng Wei Jia Shi)
1999_055_005_132a-00

Lin Chong, Love and Duty (Qing Tian Xue Lei)
1999_055_005_141a-00

Sima Xiangru
1999_055_005_173a-00

Butterfly Lovers (Liang Shan Bo Yu Zhu Ying Tai)
1999_055_005_182a-00

Luo Xia Gu Wu; Visiting Qingwen (Fang Qing Wen)
1999_055_005_187a-00

Audio element may not be supported by all browsers. For best results, use Chrome or Firefox.