GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

List - Archives

Abstract
This is a prescription of herbal medicine. List of the herbs and the weight of each of them. The following are the translation of the herbs. Top row (from right to left): large shu di 2 liang (weight unit) large dang gui 5 liang bei qi 2 liang Fang Dang 2 liang Yin Yang huo (Horny goat weed) 4 liang Jin Ying Zi 1 liang Po Yin xian 1 liang gu sui bu 1liang Middle Row: Chuan xiong 6 Qian Bai Shao 1 liang Fu ling (subterranean fungus) 2 liang Ba ji Xian Mao 8 Qian Yuan Zhi 8 Qian ji zi 8 Qian Suo Yang 8 Qian Wen Dan 5 Qian Hang ju (Chrysanthemum) 5 Qian Lower row: xu dian (teasel) 1 liang shou wu (chinese cornbind) 1 liang Bai Shu 1 liang jiu zi 1 liang gui ban 1 liang Nian jian 5 Qian Dan Pi 5 Qian go ji 1 liang du zhong (Eucommia) 2 liang zhi cao 8 Qian Later put in Logan fruit 3 liang (don't boil with other herbs). Soak in a heavy urn for 1 or 2 months, the it will be ready for drinking. Suitable for bath for men and women.
Title
Object ID
1999.060.619