GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Woodblock print set - Artifacts

Description
20 Sets of woodblock prints of folk toys with explanations in Japanese in envelopes, handwritten English translation in booklet form Set 1 incl. envelope with print of papercut on front (Chosen-uchiwa, Korean fan) and written introduction: 1-1 Wooden horse (Kosodate Mokuba) [see 1996.10.199 - .208], 1-2 Lg. wooden horse (Miharu-goma) [see 1996.10.199 - .208], 1-3 Papier mache tiger (Jin-no no Tora) [1996.10.378], 1-4 Clay ox (Fushima Nade-ushi), 1-5 Sm. clay dolls (Edo Ichimon-ningyo), 1-6 Grass owl (Zoshigaya Mimizuku) [1989.32.3], 1-7 Hotei figure (Tofuku-ji no Hotei), 1-8 Clay doll couple (Kanazawa Aikyo-bina), 1-9 Wooden amulet (Somin Shorai) [1996.10.254], 1-10 Miniature spears (Oji Yarimatsui no Yari) Set 2 incl. envelope with print of boat and fish (Okinawa pottery) and written introduction: 2-1 Papier mache mask of demon (Yasha-jin-do Ki-men), 2-2 Clay heads (Kompira Deko), 2-3 Wood box (Chigi-bako), 2-4 Clay frogs (Futami no Kaera), 2-5 Bamboo dipper (Miyajima-Shio-kumi-oke), 2-6 Sleeping cat picture (Nikko Nemuri-neko), 2-7 Papier mache tumbler figure (Hachiman Okiagari) [1996.10.277 -.278], 2-8 Papier mache tumbler figure (Matsuyama no Okiagari) [1996.10.277 -.278], 2-9 Clay dove (Kawara-bato), 2-10 Clay dog amulet (Hokke-ji Mamori-inu) Set 3 incl. envelope with printed Ainu design and written introduction 3-1 Wooden bullfinch (Dazaifu-Tenjin no Uso) (1996.10.367), 3-2 Wooden bullfinch (Kamedo-Tenman no Uso), 3-3 Clay eagle (Imibe-jinsha no Washi), 3-4 Clay dolls (Ginkei-bina), 3-5 Wooden rice spatula (Miyajima Shakushi), 3-6 Papier mache divine dog (Koya-san Michibiki-inu), 3-7 Bamboo dragonfly toy (Take-tombo), 3-8 Clay cat (Neko-no-mon no Neko), 3-9 Paper & clay dolls (Tottori no Nagshi-bina) [1996.10.154], 3-10 Clay tiger (Kanazawa no Mayoke no Tsuchi-Tora] Set 4 incl. envelope with design from bronze drum and written introduction 4-1 Treasure bell (Daijo-bo no Takara noSuzu), 4-2 Bull fight toy (Ushi-no-tsunotsuki Omocha), 4-3 Clay beckoning cat with robe (Hatsu-tatsu no Maneki-neko), 4-4 Clay horse (Wakayama no Tsuchi-uma), 4-5 Yo-yo (Ocha no Teguruma), 4-6 Bamboo top (Hyuga no Take-goma), 4-7 Wooden hawk (Sasano Niugyo) [1989.30.2, 1996.10.252, .253, .367], 4-8 Clay boar (Yamasaki no Tsuchi-inoshishi), 4-9 Clay beckoning cat (Marushime no Maneki-ueko), 4-10 Clay toad (Awashima no Hikigaeru) Set 5 incl. envelope with Nara decoration and written introduction 5-1 Paper/shell lion (Zubombo), 5-2 Writing brush with doll top (Arimano Ningyo-fude), 5-3 Papier mache bull dragon (Ushi-oni) [ 1996.10.364], 5-4 Clay monkey (Wakayama no Kawara-zaru), 5-5 Clay ox (Kishu no Kawara-ushi), 5-6 Log Daruma (Kunuki Daruma), 5-7 Clay figure amulet (Toso yoke Sasano Saizo), 5-8 Wooden lion head (Hakata Kibori shishi-gashira) [1996.10.257-.258] 5-9 Bamboo basket (Hakozaki no Shio-kago), 5-10 Wooden horses (Hachiman-goma) [1989.32.1, 1996.10.199 - .208] Set 6 incl. envelope with print of animals playing with balls and written introduction 6-1 Wooden wheeled carp (Kagoshima-jiugu no Tai-guruma) [1996.10.359 -.360], 6-2 Wooden box (Kagoshima-jingu no Kesho-bako), 6-3 Paper fish lantern (Nebuta Toro), 6-4 Clay badger (Yanagi-mori no Fukuji-Tanuki) [1996.10.18], 6-5 Papier mache hills on cart (Himeji no Kosode-yama), 6-6 Clay ox (Sekijin-do no Hono-ushi), 6-7 Clay figure (Izumo-mura no Hidari-mae Ningyo), 6-8 Seated clay figure (Izumo-mura no Tenjin), 6-9 Clay horse (Yoda-hachiman no Haniwa-uma) 6-10 Clay woman with baby (Sumiyoshi no Tanekashi-Ningyo) Set 7 incl. envelope with print of geisha stencil and written introduction 7-1 Clay image (Momoyama Hanimwa Mokei), 7-2 Papier mache Emperor's grave (Momoyama Miyage), 7-3 Wooden Korean poles (Mayoke Shogun-hyo), 7-4 Firecracker (Miken-jaku), 7-5 Wooden pigeon (Otoko-yama no Kusu-bato), 7-6 Wooden carp (Gofuku-machi no Ebisu-dai), 7-7 Clay bell amulet (Mie-dera Kaiko Suzu), 7-8 Wood/paper figure in carriage (Jiurikisha), 7-9 Clay bowls (Dembo), 7-10 Butterfly pupa & box (Himeji no Okiku-mushi) Set 8 incl. envelope with print of stencilled images and written introduction 8-1 Papier mache demon mask and wooden bullfinch (Dazaifu-Tenjin no Kimen to Uso), 8-2 Clay fox priest (Shiro Zosu), 8-3 Clay game pieces (Tsuchi menko), 8-4 Bamboo water container (Nigatsudo O-Kusui), 8-5 Paper crow fan (Fuchu no Karasu-uchiwa, 8-6 Boat with 7 clay gods (Mukojima Shichi-Fukujin), 8-7 Clay Hotei figure (Koemon-gata no Hotei), 8-8 Paper oyster catcher bird (Ryuto-e Miyako-dori), 8-9 Clay dressed monkeys (Tsuchi-zaru), 8-10 Wooden horse (Kokuzo no Kaiun-uma) Set 9 incl. envelope with print of wisteria and calligraphy and written introduction 9-1 Papier mache figure (Miharu Hariko-ningyo), 9-2 Straw snake (Fuji-mode no Mugi wara-hebi), 9-3 Paper treasures (Toka-Ebisu no Ko-dakara), 9-4 Papier mache ox (Asakuma no Kokuzo-ushi), 9-5 Clay food model (Buto-magari), 9-6 Cloth trailing ox (Nuno-biki Ushi), 9-7 Paper doll (Kada-Awashima-bina) 9-8 Wooden swallow (Shiten-no-ji no Ki-tsubame), 9-9 Wooden bullfinch (Basho-Tenjin no Uso), 9-10 Papier mache tiger (Kyoto-sei Hariko no tora) [1996.10.378] Set 10 incl. envelope with print of kite and calligraphy meaning dragon and written introduction 10-1 Wooden ox cart (Shin-nyo-do no Gyu-sha), 10-2 Paper & bamboo wand (Nozato Sumiyoshi no Tsuru-kame), 10-3 Papier mache couple under umbrella (Kochi no Aiai-gasa) [1996.10.144], 10-4 Wooden head (Ki-deku), 10-5 Paper & bamboo rice granary toy (Kura-iri), 10-6 Straw soldier decoration (Chihaya no Wara-ningyo), 10-7 Clay mask (Yome-odoshi Nikutsuki-men), 10-8 Papier mache deer (Nara Hariko no Shika), 10-9 Clay frog (Tobe no Tsuchi-gaeru), 10-10 Bamboo leaf & mochi decoration (Sasa Dango), 2 drawings of red dragon boats Set 11 incl. envelope with calligraphy print meaning "heavenly river" for tanabata festival and written introduction 11-1 Clay figures (Yomeiri-Ningyo) [1996.10.244], 11-2 Clay dove (Miyake-Hachman no Tsuchi-bato), 11-3 Clay pigeon whistle (Hakozaki-Hachiman no Hato-bue), 11-4 Amulet mask (Mibu no Men-mamori), 11-5 Daruma with pointed head (Echigo no Sankaku Daruma), 11-6 Papier mache horse head 11-7 Clay figure of Goddess (Uzume-no-mikoto no Zo), 11-8 Wooden top (Sakura-goma) 11-9 Clay doll with large head (Kanae-Fukusuke), 11-10 Clay and paper puppet (Ikudama ningyo) Set 12 incl. envelope with print of shadow hand in shape of fox and written introduction 12-1 Clay figure of Rikyu (Rikyu no Zo), 12-2 Papier mache spouting whale (Kujira no Shio-fuki) 12-3 Papier mache of Bumbuku Chagama badger/kettle (1996.10.3 -.16), 12-4 Papier mache and wood puppet head (Yozo Deko), 12-5 Clay figure and whistle (Chi-no-ike-jigo ku no Tsuchi-oni) 12-6 Bamboo rake with paper ornaments (Tori-no-ichi no Kumade), 12-7 Wood climbing figures (Shiro-uma Toan Miyage Kibori-ningyo), 12-8 Clay cat (Fukagawa no Maneki-neko) 12-9 Papier mache female tumbler (Onna-Daruma Okiagari) [1996.10.276 - .278] 12-10 Clay bell (Chiyoda-inari no Tsuchi-suzu) Set 13 incl. envelope with print of bird eggs and nests and written introduction 13-1 Wooden figure of tea picker (Uji Chanoki Ningyo), 13-2 Fan (Toshotei-ji no Uchiwa), 13-3 Paper masks (Taishin Usui-matsuri Kamen), 13-4 Wooden bullfinch (Tedori-jinsha no Uso) [1996.10.367] 13-5 Wooden horse (Tamukeyam Hachiman Ita-ema), 13-6 Clay farmer figure (Noh Ningyo) 13-7 Straw horse head (Rintei-in Mugiwara-uma), 13-8 Paper kite (Nagasaki no Tako) 13-9 Papier mache masks (Enma-do no Kamen), 13-10 Wood carved leaves (Tototogisu no Otoshi-bumi) Set 10 incl. envelope with print of calligraphy pictures and written introduction 14-1 Papier mache female tumbler figures (Amakusa-jim no Okiagari) [1996.10.277-.278] 14-2 Clay dogs & cormorant (Kibitsu Ningyo), 14-3 Clay Kabuki figure (Tsutsumi Ningyo), 14-4 Top made from shell (Bai-goma), 14-5 Paper/wood dance hammer (Daikoku no Furi-Tsuchi) 14-6 Clay horse (Sumiyoshi no Hidari-Shinme), 14-7 Papier mache dog (Miya-mode no Inu-hariko) [1996.10.377] 14-8 Papier mache monkeys (Koshin-do no San-zaru), 14-9 Crab (Heike-gani), 14-10 Picture of Otsu (Otsu-e) Set 15 incl. envelope with print of magnet and nail and written introduction 15-1 Clay monkey (Konoha-zaru), 15-2 Clay Gishi doll (Gishi ningyo), 15-3 Clay bells (Eihiko-san Jinja no Tsuchi-suzu) 15-4 Clay bell with bamboo stick (Ise no suzu-mamori), 15-5 Paper carp (Otokoyama no Hojo-koi) 15-6 Clay fox (Hono Tsuchi-gitsune), 15-7 Clay figure of Hitamaro (Hitomaro no Zo) 15-8 Papier mache mask of Shaki (Men-mamori), 15-9 Badger shrine float (Ji-guruma Inari no Ji-guruma) 15-10 Writing brush grass (Fude-gusa) Set 16 incl. envelope with print of a shuttlecock and written introduction 16-1 Plaster pilgrim figure (Okage Mairi), 16-2 Straw parasol decortion (Sumiyoshi-Odori) 16-3 Wooden doll (Hinaisa no Okin-jo), 16-4 Papier mache boat (Takamatsu no Hariko-gunsen) 16-5 Wooden bullfinch (Osaka-Tenmangu no Uso-mamori) [1996.10.367] 16-6 Papier mache horse head (Hakata no Kubi-uma), 16-7 Paper/clay warrior (Kagoshima no Yoroi-ningyo) 16-8 Clay bells (On-take no Mushi-kiri suzu), 16-9 Papier mache tumbler (Aizu no Oki-hime) 16-10 Hollyhock leaves (Kake-Aoi) Set 17 incl. envelope with print of clay dove and written introduction 17-1 Clay figure of girl & bun (Maju-kui Ningyo), 17-2 Clay bell and bamboo bow (Masaru) 17-3 Clay chicken (Sampo-Kojin no tsuchi-dori), 17-4 Clay nurse and child (Kitano-komorai-ningyo) 17-5 Pith decorative shapes (Shu-chu ka), 17-6 Straw & paper figures (Ohara-me Ningyo) 17-7 Colored clay bells (Suzaki-jinsha no Goshiki-suzu), 17-8 Clay ox (Ushi-gozen no tsuchi-ushi 17-9 Clay dance doll (Naniwa-Odori no Ningyo), 17-10 Clay bullfinch (Sakura-Tenjin no Tsuchi-Uso) Set 18 incl. envelope with print tangram figures and written introduction 18-1 Wood Noh figure (Nara Ningyo), 18-2 Bamboo & paper Buddhist figure (Go-raigo) 18-3 Clay prone ox (Eikokuji no Fuse-ushi), 18-4 Clay "Fu" offerings (Uke ningyo) 18-5 Clay peach boy figure (Kibi-jinja no Momotaro), 18-6 Wooden Kokeshi doll (Kogarashi Haiko), 18-7 Toy Gion float (Gion-Matsuri no Hoko) [1996.10.435], 18-8 Clay tigers (Kurama no Tora) 18-9 Paper and bamboo lantern (Miyako-odori no Chochin), 18-10 Clay mermaid (Fushimi no Ningyo) Set 19 incl. envelope with print of a pomegranate? and written introduction 19-1 Clay horse (Koga ningyo), 19-2 Papier mache tiger masks (Yamashina Bishyamon-do no Tora no Men) 19-3 Life size wooden bullfinch (Yasui-Tenjin no Uso), 19-4 Prone ox (Sekiho-ji no Fuse-ushi), 19-5 Bean wood drum (Eihei-ji no Mame-daiko) [1996.10.382], 19-6 Papier mache fox mask (Toyokawa-Inari no Kitsune men), 19-7 Paper mask (Atami Dai-yakushi no Ki-men), 19-8 Clay ox (Domyoji-Tenjin no Tsuchi-ushi) [1996.10.236 &7) 19-9 Clay bells (Takan-ji no Tsuchi-suzu), 19-10 Lucky mouse and lamp wick (Kizu Okuni no Fuku-nezumi to Toshin) Set 20 incl. envelope with print of hand drum and written introduction 20-1 Paper and bamboo puppets (Ushiwaka-maru and Benkei), 20-2 Clay ox (Ushi-beni no Tsuchi-ushi) 20-3 Clay deity statues (Miyaji-dake no Shin-zo), 20-4 Toy parasol & halberd (Waka-matsrui no Kasa-boko to Naginata) 20-5 Clay statue of Prince Shotoku (Shotoku Taishi no Zo), 20-6 Clay shishi dance figure (Echigo-jishi) 20-7 Bamboo & mochi decoration (Tenjin-bana), 20-8 Wood fortune telling fox (Hyotan-yama no Tsujiura-Kitsune) 20-9 Wooden Daikoku couple (Chozu-sha no Meuto-Daikoku), 20-10 Clay monkeys (Kiki-zaru) Exercise book contains English translation of folk toy print explanations
Object ID
1996.010.434