GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: The Princess in Distressn (Feng Ge En Chou Wei Liao Qing); New Story of BingRon Visiting the Prisoner (XIn Bi Rong Tan Jian); Artists: Mai Bingrong, Feng Huang Nv, Huang Qiansui, Chen Haoqiu, Liang Xingbo, Liu Yuefeng, Tan Lanqing, Shao Xinquan; He Feifan, Yu Lizhen, Liang Cibo, Chen Jintang, Liang Xingbo, Ren Bing'er
Object ID
1999.055.005.105