GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: The Loving Story about Horse and Bow (Bao Ma Shen Gong Bing Di Hua); The Goddess of Luo (Luo Shen) Artists: Qi Xiaoying, Li Baoying, Zhu Xiuying, Ying Lili, Xu Yingxiu, Li Baolun; Fang Yanfen, Chen Jintang, Huang Qiansui,. Liang Xingbo, Tan Qianhong, Bai Longzhu, Li Xueyou, Ying Lili
Object ID
1999.055.005.106