GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: King Goujian (Yue Guo Gou Jian); Welcoming the Spring and Happiness (Chun Nuan Liang Xiao Xi Ying Men) Artists: Xin Ma Shizeng, Zhong Lirong, Ren Bing'er, Ying Lili, Chen Jingtang, Ban Ri'an, Liang Cibo; Xin Ma Shizeng, Chen Jintang, Wu Junli, Tan Qianhong, Luo Jiaquan, Shao Xinquan
Object ID
1999.055.005.112