GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance TItle: A Sad Wedding Night (Feng Zhu Shao Can Lei Wei Gan); Giving back the Intact Jade (Yuan Bi Gui Zhao) Artists: Xin Ma Shizeng, Xin Mai Bingrong, Xin Liao Xiahuai, Cui Miaozhi, Mai Qiunong, Zeng Yunfei, Xiao Ganluo; Bai Mudan, Bai Xingfen, Bai Fengying, Lu Zhongling
Object ID
1999.055.005.121