GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: The Biography of Jing Ke (part one) Artists: Xin Ma Shizeng, Cui Miaozhi, Deng Weifan, Zeng Yunfei, Xiao Ganluo, Liang Shaoxin, Xin Mai Bingrong, Ma Shiju, Liang Zhijue
Object ID
1999.055.005.122