GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Hsi Shih (Xi Shi) (Jin Xing Stereo); Su Siu-mui Thrice Tricks the Groom (Su Xiao Mei San Nan Xin Lang) (Mei Sheng Stereo) Artists: Liang Suqin, Liu Jinchao, Guo Shaowen, Chen Cailan, Bai Yunlong, Chen Suzhen; Shao Xinquan, Zhang Yue'er, Chen Luwei, Tan Yongqiu, Xin Ren Jianhui, Li Haiquan
Object ID
1999.055.005.125