GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Younger Brother Bridge (San Nian Yi Ku Er Lang Qiao); The Summer Snow (Liu Yue Xue) Artists: Zhong Yunshan, Chen Fengxian, Mei Xing, Li Baolun, Chu Qianyun, Zhong Zhixiong, Zhu Dinghe, Yuan Lixiang; Zhong Yunshan, Cui Miaozhi, Guo Shaowen, Mei Xing, Chen Tieshan, Zhu Dinghe, Zhu Shaopo
Object ID
1999.055.005.126