GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: The Beauty below the Sword Is My Wife (Jian Di E Mei Shi Wo Qi); The Beauty from South Went To See the King of Han (Nan Guo Jia Ren Chao Han Di) Artists: Ruan Zhaohui, Wu Xiufang, Li Jiabao, Sai Qilin, Xin Cibo, Yin Feiyan; Ruan Zhaohui, Wu Xiufang, Li Jiabao, Xin Cibo, Yin Feiyan, Sai Qilin
Object ID
1999.055.005.129