GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Hero Releasing Hero (Ying Xiong Zhang Shang Shi Ying Xiong) (Nan Sheng stereo); Jing Ke (mainland stereo) Artists: Zhong Zhixiong, Jiang Feng, Feng Yuling, Chu Qianyun, Ling Meng, Mei Tianzhu; Luo Pinchao, Chu Xiuyun, Ma Jinliang, Luo Jiabao, Zheng Qiwen, Wang Zhong Wang, Feng Jinghua, Shao Kunlun, Xie Tianxiong, Wang Chaoquan, Liang Guoqiang, Lin Ruiping, Wang Huilang, Yang Yanxian
Object ID
1999.055.005.131