GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Reincarnation of Lady Hongmei (Zai Shi Hong Mei Ji) Part 1 Artists: Ren Jianhui, Bai Xuexian, Liang Xingbo, Ren Bing'er, Chen Jintang, Liang Cibo
Object ID
1999.055.005.139