GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Lin Chong, Love and Duty (Qing Tian Xue Lei); Han Yu Mourning for Crocodile (Han Wen Gong Ji E Yu), The Phenix Flying to South (Kong Que Dong Nan Fei). Artists: Zhong Yunshan, Li Liehao, Li Yanbing; Chuan Biao'an, Li Shaofang
Object ID
1999.055.005.141