GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Hai Jiao Hong Lou Hen; Chasing Fish (Zhui Yu). Artists: Ren Jianhui, Cui Miaozhi; Zhong Yunshan, Chen Huiling
Object ID
1999.055.005.144