GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: The Love of Deity and People (Tian Ji Song Zi); Miserable Daughter-in-Law (Qi Liang Xi Fu). Artists: Luo Jianlang, Luo Yanqing, Ban Ri'an, Xu YIngxiu, Chen Luwei, Chen Haoqiu, Lin Jiayi, Ma Shuqiu, Yan Biji, Zhu Huiyi, Ning Meng; Ren Jianhui, Bai Xuexian, Liang Cibo, Li Xiangqin, Liang Suqin, Li Haiquan, Zhang Xingfei, Zheng Junmian
Object ID
1999.055.005.145