GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Saving the Girl (Jiu Feng Chen); She Saihua, Xia Wanchun. Artists: Lin Xiaoqun, Wen Juefei, Tan Yuzhen, Guan Guohua; Luo Pinchao, Chu Xiuyun, Luo Pinchao
Object ID
1999.055.005.147