GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Story of A Sing-song Girl (Hua Luo Jiang Nan Nian Si Qiao); Hamlet (Wang Zi Fu Chou Ji). Artists: Chen Jintang,Fenghuang Nv, Su Shaotang, Liang Xingbo, Liu Yuefeng, Li Xiangqin, Yu Huifen, Bai Longzhu, Li Qifeng; Xin Xiaoying, Wu Junli, Mai Bingrong, Ren Bing'er, Ouyang Jian, Yu Huifen, Shao Xinquan
Object ID
1999.055.005.150