GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Wails to Pagoda (Shi Lin Ji Ta), The General and the Tyrant (Wa Mu Bao Shan He); Stove Fire (Hong Lu Huo), Merciful Heaven (You Qing Tian). Artists: Xin Ma Shizeng, Xian Jianli, Ren Bing'er, Liang Cibo, Tan Dingkun, Xin Ma Shizeng Ren Jianhui, Luo Yanqing, Liang Xingbo, Ren Bing'er, Mai Xiansheng, Wang Chaofeng, Zhang Sheng, Zhang Xingfei; Ren Jianhui, Wu Junli, Ren Bing'er, Ouyang Jian, Li ?qin, Liang Shuqing, Xiao Zhongkun, Liu Kexuan, Zhang Xingfei, Zhang Sheng Xie Xian, Jiang Xue
Object ID
1999.055.005.152