GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: An Immortal Refuses Love (Han Xiang Zi Xue Ye Guo Qing Guan), Colorful Phenix Celebrating Spring (Cai Feng Xi Ying Chun); House of Traps (Qi Xia Wu Yi Ye Tan Chong Xiao Lou), Only Fools Fall in Love (Dai Lao Bai Shou). Artists: He Feifan, Deng Biyun, Liang Cibo, Ma Xiaoying, Huang Jinai, Ouyang Jian, Fang Yanfen, Ren Jianhui, Deng ?chen, Ren BIng'er, Zhang Xingfei, Shao Xinquan, Chen Haoqiu, Xiao Zhongkun, Ma Xiaoying; Guan Deying, Wu Junli, Luo Jianlang, Hu Feng, Lin JIao, Xu YIngxiu, Zhang Zhisun, LIang Xingbo, Luo Yanqing, Ouyang Jian, Chen Luhua?, Lv Qin(?),
Object ID
1999.055.005.157