GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: The Handsome Groom and His Double (Zhen Jia Qiao Lang Jun) Artists: Zheng Junmian, Ren Bing'er, Zhang Yue'er Lu Shaopin, Zhong Zhixiong
Object ID
1999.055.005.160