GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Old Friend Comes to the Alley (Yan Zhi Xiang Kou Gu Ren Lai) Artists: Ren Jianhui, Xian Jianli, Ren Bing'er, Zeng Yunfei, Xiao Ganluo, Xin Bingrong
Object ID
1999.055.005.162