GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: The Moon Lady (Cheng'e Ben Yue); Friend (Dao You) Artists: Mai Bingrong, Feng Huang Nv, Liang Xingbo, Liang Cibo, Guan Haishan, Chen Haoqiu; Zhang Yue'er, Nan Hong, Liu Shanchu, Liang Binghui, Li Huilin, Zhang Baoqiang, Jiang ZIhong, Chen Pimei, Pan Xiaoyuan, Huang Deguang, You Shengpu, Chen Manhong
Object ID
1999.055.005.169