GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Qian Tang Su Xiaoxiao (Part I) Artists: Ren Jianhui, Yu Lizhen, Zheng Guobao, Xin Bingrong, Zeng Yunfei, Xiao Ganluo, Li Ruodai
Object ID
1999.055.005.171