GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Contention for the Seal (Long Feng Zheng Gua Shuai); Cactus (Xian Ren Zhang) (It is a humorous story, not opera) Artists: Lin Jiasheng, Chen Haoqiu, Li Qifeng, Ren Bing'er, Liang Cibo, Tan Dingkun, Zhu Shaopo
Object ID
1999.055.005.177