GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: The Story about Sword (Bao Jian Nan Fen Bi Yu Yuan); Swallows Returning (Yan Gui Lai), Selecting Son-in-law (Xuan Nv Xu) Artists: Li Baoying, Deng Biyun, Li Duoqin(?), Liang Xingbo, Liu Jianfeng, Zhang Xingfei; Xin Ma Shizeng, Chen Jintang, Wu Junli, Shao XInquan, Luo Jiaquan, Tan Qianhong Bai Jurong, Shao Kunlun, Wang Zhongwang,Ma Jinniang
Object ID
1999.055.005.179