GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Butterfly Lovers (Liang Shan Bo Yu Zhu Ying Tai), The Love Story of the Emperor of Tang (Tang Gong Hen Shi); Lun Wenxu, The Jade Palm-leaf Fan (Yu Kui Bao Shan) Artists: Zhong Yunshan, Li Hui, Li Jingchang, Zhu Li, Fu ?an Feng Yuling, Li Jingchang, Zhong Yunshan, Liang Jinguo, Lu Liqing; Zhong Yunshan, Li Hui, Feng Jing?, Zhu Li, Li Jingchang, Fu Biao'an, Luo Lijuan, He Hongluo(?), Bai Longzhu, Wu Mulan. Liu Shaowen
Object ID
1999.055.005.182