GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: The Spy Who Loves Me (Bai Hua Ting Zeng Bie); The Love Story in the Fantasyland (Jing Hua Yuan), The Clothes for Marriage (Ye Song Han Yi) Artists: He Feifan, Wu Junli, Zeng Yunfei, Xin Bingrong; Ren Jianhui, Wu Junli Wang Feng, Jinshan Nv
Object ID
1999.055.005.188