GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Happy Accuser (Huan Xi Yuan Jia), Song Jiang Kills Yan Xijiao (Song Jiang Nu Sha Yan Poxi); A Sword of Loyalty (Yi Ba Cun Zhong Jian), Great Couple (Jie Fa En Qing Shen Si Hai) Artists: Mai Bingrong, Feng Huang Nv, Xin Mazai, Zheng Guobao; Xin Mazai, Zheng GUobao,Zeng Yunfei, Xin??, Mai Bingrong, Feng Huang Nv
Object ID
1999.055.005.189