GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Lady Zhen (Luo Shen), Two Immortals of the Pavilion of the Moon ( Shuang Xing Bai Yue Ting); The Chancellor of Six Kingdoms (Liu Guo Da Feng Xiang), Dream of the Red Chamber (Hong Lou Jin Jing Meng). Artists: Zhong Zhixiong, Cui Miaozhi, Lu Xiaoping, Mei Xing, Wang Ping, Li Baolun, Miao Sheng He Feifan, Chen Fengxian, Chen Haoqiu, Mei Xing, Jian Xiongjia, Zhu Shaopo, Bai Longzhu, Chen Tieshan; Zhong Yunshan, Wu Junli, Ren Bing'er, Liang Biyu, Zeng Yunfei, Yuan Lixiang, He Boguang, Bai Xingfen, Zhang Jiuling, Cai Shaohua, Zhu Shaopo, Xiang Qi?
Object ID
1999.055.005.190