GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: The Reunion (Lei Pi Guang Dong Shun Mu Qiao), New Story of Yu Xuanji (Huo Wang Fan Gong Shi Si Nian); Sanniang Draws Water (Sanniang Ji Shui), The Story of Lee Sin (Li Xian Zhuan). Artists: Wang Ping, Cui Miaozhi, Chen Cailan, Mei Xing, Chen Fei, Zhong Zhixiong, Zhang Xingfei, Zhu Shaobo Zhong Yunshan, Chen Jintang, Cui Miaozhi, Mei Xing; Xian Jianli, Guo Shaowen, Li Yanping, Li Jinchang, Liang Jianfeng, Mo Shecheng, Chu Qianyun, Liang Shiwu Zhong Yunshan, Xian Jianli, Mei Xing, Bai Longzhu, Xin Bingrong, Wu Mulan, Zhu Shaopo, Li Jinfan
Object ID
1999.055.005.193