GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Honey-trap (Mei Ren Ji); Apprehending Danger in Every Sound (Cao Mu Jie Bing). Artists: Xin Mai Bingrong, Mei Qingli, Lu Zhongling, Wu Shangying, Bai Yanzi, Li Bailun, Ming Juyang, Hu Jialuo; Xin Mai Bingrong, Wu Mulan, Zeng Yunfei, Li Baolun
Object ID
1999.055.005.203