GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Lotus Lantern (Bao Lian Deng); Colorful Phenix Celebrating the Spring (Cai Feng Ying Chun), The Sound of Drums Shaking the World (Ji Gu Zheng Shan Chuan) Artists: Bai Jurong, Tan Yuqi, Liang ?yu, Chen Shancha, Liang Shaosheng, Bai ?hong; Zhong Yunshan, Li Baoying, Zeng Yunfei, Deng Bihong
Object ID
1999.055.005.204