GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Red Cherries and a Broken Heart (Hong Le Ying Tao Sui Le Xin); How Meng Zi's Mother Taught Him (Meng Mu Duan Ji Jiao Zi) Artists: Jiang Ping, Zhong Zhixiong, Chu Qianyun, Feng Yuling, Xin Xiahuai, Ning Mneg; Jiang Ping, Wu Mulan, Luo Yanyun, Xiao Lihong, Li Jinchang, Hu Jialuo, Ning Meng, Zhu Dinghe, Xiao Danfeng
Object ID
1999.055.005.205