GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Emperor Qianlong Visits Jiangnan Area (Qian Long Huang Xia Jiang Nan); Oil Selling Man Wins the Beauty (Mai You Lang De Mei) (?)
Object ID
1999.055.005.208