GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: A Sad Wedding Night (Feng Zhu Shao Can Lei Wei Gan) (Part I) Artists: Xin Ma Shizeng, Xin Mai Bingrong, Cui Miaozhi, Mai Qiunong, Zeng Yunfei, Xiao Ganluo, Xin Liao Xiaohuai
Object ID
1999.055.005.209