GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: The Country and A Beauty (Ban Bi Jiang Shan Yi Mei Ren); The Snow in June (Liu Yue Xue). Artists: Ren Jianhui, Nan Hong, Li Fengsheng, Ren Bing'er, Liu Kexuan, Liang Cibo, Shao Xinquan, Jia Zuifeng, Zhang Xingfei; Fang Yanfen, Ren Jianhui, Ban Ri'an, Liu Kexuan, Tao Sangu, Feng Xiaoying, ?Taohong
Object ID
1999.055.005.213