GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Jiu Tian Xuan Nv; The Floral Princess (Di Nv Hua) Artists: Ren Jianhui, Bai Xuexian, Liang Xingbo, Su Shaotang, Liang Suqin, Liang Cibo, Bai Longzhu; Ren Jianhui, Bai Xuexian, Liang Cibo, Liang Xingbo, Su Shaotang, Ren Bing'er
Object ID
1999.055.005.214