GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Cao Zhi Meets Lady Zhen in the Dream (Cao Zi Jian Meng Hui Luo Shen); The Phenix's Escape (Da Po Yu Long Fei Cai Feng). Artists: He Feifan, Wu Junli, Ouyang Jian, Zhang Xingfei, Su Shaotang, Ren Bing'er Xin Ma Shizeng, Deng Biyun, Liang Xingbo, Su Shaotang, Nan Hong, Liang Cibo, Bai Longzhu
Object ID
1999.055.005.219