GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Three Days' Kindness and Twenty Years' Depression (San Xi En Qing Nian Zai Chou); The Tragedy of Pingji (Feng Yu Qi Pingji). Artists: Lin Jiasheng, Chen Haoqiu, Li Qifeng, Ren Bing'er, Liang Cibo, Tan Dingkun He Feifan, Li Baoying, Liang Suqin, Luo Jiaquan, Shi Yanzi, Zhang Xingfei, Hong Zi Hong, You Shengpu
Object ID
1999.055.005.220