GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Flying Dragon and Dancing Phenix Celebrating New Year (Long Fei Feng Wu Xi Ying Chun) Romance by the Peach Blossom Lake (Tao Hua Hu Pan Feng Qiu Huang); Artists: Lin Jiasheng, Chen Haoqiu, Zhu Xiuying, Xiao Zhongkun, Liang Cibo, Ren Bing'er, Chen Jintang, Li Ruodai, Liang Jiabao; Mai Bingrong, Feng Huang Nv, Huang Qiansui, Tan Lanqing, Liu Yuefeng, Lin Yan, Zhang Xingfei, Hua Jialuo, Liang Fengyi
Object ID
1999.055.005.230