GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, magnetic - Artifacts

Image Tape, magnetic
Copyright
For permission or reproduction for this image, use the photographic application and guidelines here.
Description
Tang Gong Yan Shi(The love Story Inside the Tang Palace)(Mei Sheng Stereo, 1962) By Ho Fei- Fan (as Emperor Ming); Xian Jian-Li (asYang Gui Fei); Ren Bing- Er (as Mei Fei ); Mei Xin (as Gao Li-Shi); Zhong Zhi Xiong (as An Lu-Shan) ;Bai Long-Zhu (as Guo Zi- Yi); Ou Wei-Quan (as Li Bai) a.Chao Chen(Courtiers)17' b.Tan Mei Fei( Visiting Mei Fei) 12'15" c.Gui Fei Yuan( The Resentment of Gui Fei)13'5" d.Hui Lu Shan(Meeting Lu Shan)18'30" e.Gui Fei Chu Yu(Gui Fei Taking a Bath)14'10" f.Qi Xi Qi Qiao
Object ID
1999.055.005.021