GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, magnetic - Artifacts

Image Tape, magnetic
Copyright
For permission or reproduction for this image, use the photographic application and guidelines here.
Description
The Love Story of the Emperor Ming of Tang Dynasty(II)(Mei Sheng Stereo, 1962) by Ho Fei-Feng as Emperor Ming: Xian Jian-Li as Imperial Concubine Yang; Ren-Bing-Er as Imperial Concubing Mei; Mei-Xin as Gao Li-Shi; Zhong Zhi Xiong as An Lu-Shan; Bai Long-Zhu as Guo Zhi-Yi; Ou Wei-Quan as Li Bai Chao Chen17' Tan Mei Fei12'5' Gui Fei Yuan 13'5" Hui Lu Shan 18'30" Gui Fei Chu Yu14'10" Qi Xi Qi Qiao
Object ID
1999.055.005.022