GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, magnetic - Artifacts

Image Tape, magnetic
Copyright
For permission or reproduction for this image, use the photographic application and guidelines here.
Description
Side1 Li Wo Yi Xiao Jiu Chong Yuan(The Deep Injustice caused by the woman who smiles with a dimple} by Jiang Ping as Wen Yu- Lian; Li bao-Yin as Fan Bin-Yin ; Chen Cai-Lan as Xi-Jiao and Li-Jun; Zhong Zhi-Xiong as Yang Yue-Lou and YangXiao-Lou; Mei Xing as Yang Dao-Mang; Li Jin-Fan as Madam Yang;Ju Shao-Po as Cui Yuan Side 2 A.Xian Nu Mu Yang(The Fairy Herds the Sheeps) by Zhong Yun-Shan as Liu Sun and Cui Miao-Zhi as Wu Fei-Xia a.Nia Bi Meng Xin(Gnaw into the Arms as an Oath) b.Jin Lan Jie Yi(Sworn Brothers) c.Ling Yan Chong Gui d.Qiang Xie Hua Zhu(Mary by Force) e.Ji Xin Ku Rou(Tricking the Enemy by Torturing Onself) f.Sa Nu cun Zhong(Showing Loyalty by Sacrificing the Daughter) g.Long Zheng Hu Dou(The Fight Between the Dragon and the Tiger) h.Shuang Feng cao Yang(Two Phenixes Worshipong the Sun) B. Hai Jiao Hong Lou( The Red Chamber at the Other End of the Sea) by Zhong Yun-Shan as Shang-Guan JIan-Qing: Li Bao-Yin as Su-Qiu, and Xin Xing Po as Si Tu
Object ID
1999.055.005.025