GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, magnetic - Artifacts

Image Tape, magnetic
Copyright
For permission or reproduction for this image, use the photographic application and guidelines here.
Description
Side1 a. Jin Lan Yi(Sworn Brothers)(Nan Sheng Stereo) by Ou Wei-Quan as Yu-Shu; Wu Mu-Lan as Ai-Lian;Jiang Ping as Jun-Qing b. Niu Lang Zhi Nu(The Cowherd and the Girl Weaver)by Huang Yi-Ming, Cheng De-Fan, Li Bao-Lun and Yuan Li-Fan Side2 A.Lu Tai Yi Heng(The Eternal Regret at Lu Terrace) by xiang Jian-Li as Ms. Jia, Li Lie-Hao as Huang Hei-Hu, and Xiao Fei-Hu as Huang Tian -Jue B. a.Lu Shan Qiu Yue Ye(The Autumn Moonlit Night of Mount Lu by Liu Fong b.Hu Jiang Qin Hua(The Love Affairs of the Tiger General) by Liang Bi-Yu c.Song Chun Ci(The Song of Farewell to the Spring) by Miao Sheng as Luo Tong, and Wu Mu -Lan as Princess Tu-Lu
Object ID
1999.055.005.026