GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, magnetic - Artifacts

Image Tape, magnetic
Copyright
For permission or reproduction for this image, use the photographic application and guidelines here.
Description
Title: Jia Bao Ye Yu Qi Qing Wen(Jia Bao-Yu Lamenting for Qin -Wen at the Raining Night ) (yung Xiang Inc.); Qi Liang Jie Mei Bei(The lonesomeSister Stele) Side 1 Jia Bao Yu Ye Yu Qi Qing Wen( Jia Bao-Yu Lamenting for Qin-Wen at the Raining Night) by Xin Ma Shi-Zeng as Jia Bao-Yu;Zhong Li-Rong as Liu Qin-Wen; Deng Wei-Fan as Chen Zi-Du; Mai Qiu-Nong as Xi-Reng; Zeng Yun-Fei as Liu Qi; Liang Zhi-Jue as Matriarch Jia;Liang Yue-Ming as Wong Feng Jie; Mu Shi-Ju as Jia Lian and Xin Mai Bin-Rong as Jia Zheng Side 2 Qi Liang Jie Mei Bei(The Lonesome Sister Stele) by Zhong Yun-Shan as Liang Fong-Sheng by Zhong Yun-Shan as Liang Fong-Sheng
Object ID
1999.055.005.029