GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, magnetic - Artifacts

Image Tape, magnetic
Copyright
For permission or reproduction for this image, use the photographic application and guidelines here.
Description
MON I 1. Ping Gui Bie Yao(Ping-Gui Leaving the Kiln)(Yi Sheng Record) by Luo Ping-Chao as Xue Ping-Gui, Chu Xiu-Yun as Wang Bao-Chuan, and He De-Chao as soldier 2. Feng Yi Ting(Feng-Yi Pavilion)(Yi Sheng Record) by Luo Ping-Chao as Lu Bu, Lin Xiao-Qun as Diao-Chan, and Shao Dong-Chun as Dong Zhuo MONII 1. a. Lin Jiang Yue Ye Diao Qiu Xi(Lamenting for Qiu-Xi by the River at an Autumn Moonlit Night)(Yung Xiang Record) by Xin Ma Shi-Zeng b Huen Hua Yao Tai Ye He Hua(The Soul becomes the Silk Tree Blossom on the Heaven)(Yung Xiang Record) by Xin Ma Shi-Zeng 2. Wen-Ji Gui Han(Lady Wen-Ji Returning to Han Dynasty)(Yu Le Record) by xianJian-Li as Wen-Ji, Mai Bin-Rong as King of xiongnu, and Mo Pai-Wen as Prince of Xiongnu
Object ID
1999.055.005.039