GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, magnetic - Artifacts

Image Tape, magnetic
Copyright
For permission or reproduction for this image, use the photographic application and guidelines here.
Description
MON I Hong Le Ying Tao Sui Le Xin(Broken Heart at the Season of Cherry harvesting)( Nan Shang Opera) by Jiang Ping as Zhao Zhu-Ji, zhong Zhi-Xiong as Kong Gui-Fang, Chu Qian-Yun as Kong Yan-Fang, Fong Yu-ling as Xiao Tao Hong, Ning Meng as Xiao Zi, and Xin Xia-Huai as Xiao Huai Ya MON II Shan Xiang Feng Yun( The Legend of the Mountain Village)(China Record Co.) by Hong Xian Nu as Liu Qin, Li Guo-Rong as High Official , Rong Jian-Ping as Squad Leader Li, and Tan Xiang(?) as Hu-Zi
Object ID
1999.055.005.042