GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, magnetic - Artifacts

Image Tape, magnetic
Copyright
For permission or reproduction for this image, use the photographic application and guidelines here.
Description
Title:Liu Guo Da Feng Xiang( Designated as the Prime Minister of the six States)(Jin Xing Theatrical Co.) Artists: Zhong Yun-Shan as Su Qin, Liang BI- Yu as Lady yan, Wu Jun-Li as Ms. Zhou, Zeng Yun-Fei as Su Xian, Reng Bing-er as Ms. Hu, Yuan Lo-Xiong as Su Yun- King Xuan of Han State and General, He Bo-Guang as Su Li- King Wen of Yan State and General,Bai Xin-Fan as Duke Yan, and Gong-Sun Yan, Chang Jiu-Ling as King Hui of Chu State and General, Cai Shao-zhua as King Chuang of Chi State and General, Ji Shao-Bo as king Liang of Wei State and General, Xiang-Pa as King (?) of Zhao State and General. Mon I Side 1 (1.)Bei Ru( Being Insulted)16'35" (2.)Shi Yi(Frustrated)15'32" Side2 (3.Ci Gu(Stabbing on the Thigh) 16'15" MonII Side1 (5.) Tu Qi(Elation)15'25" (6.)Rong Gui(Proud Return)13'5" Side2 (7.) Bai Xiang(Assigned as Prime Minister) 12'50" (8.) Feng Xiang(Inauguration of the Prime Minister) 12'30"
Object ID
1999.055.005.043